Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.IMPREGNACJAKOSTKI.EU

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Karina Potęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karina Potęga Impregnacja Kostki (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Zacisze 5, 32-100 Proszowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6821748754, REGON123074836, adres poczty elektronicznej: biuro@impregnacjakostki.eu
 zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2.    Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.    Niniejszy regulamin udziela także Usługobiorcy informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.
1.4.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5.    Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:  www.impregnacjakostki.eu

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.    Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1.    nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2.    marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
2.1.3.    przesyłanie przez Administartora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (Newsletter).
2.2.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.3.    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
2.4.    W przypadku gdy Klient wybierze opcję płatności kartami płatniczymi, do firmy DotPay sp. z o.o. przekazywane są dane teleadresowe podawane jako adres płatnika oraz dodatkowo email Klienta i adres IP komputera poprzez który Klient składa zamówienie. Nie przechowujemy i nie przetwarzamy danych dotyczących kart płatniczych naszych Klientów.
2.5.    Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Sklepu internetowego, służą głównie do realizacji zobowiązań Sprzedawcy wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
•    po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
lub
•    jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
2.6.    Sklep internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

3.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.    Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
3.2.    Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
3.3.    Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
3.3.1.    identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3.3.2.    zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zapytania;
3.3.3.    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zapytania, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
3.3.4.    dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
3.3.5.    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
3.4.    Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zapytania poprzez Formularz Zapytania).
3.5.    Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
3.6.    Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
•    w przeglądarce Chrome
•    w przeglądarce Firefox
•    w przęglądarce Internet Explorer
•    w przeglądarce Opera
•    w przeglądarce Safari
3.7.    Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.    Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.    Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.3.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres: office@impregnacjakostki.eu albo pisemnie na adres Administratora.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.    Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną, jak i dokumentem stosowania plików Cookiem, jeśli takowe zostały stworzone, a wich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. . Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2.     Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach Sklepu internetowego wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego zawsze namawiamy je i namawiać będziemy. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: office@impregnacjakostkieu.  Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
6.3.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.4.    Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.4.1.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.5.    Rozwój Sklepu internetowego, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Adminstartora polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Usługobiorców natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.
6.6.    Wszystkich Usługobiorców, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Usługodawcę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Sklepu internetowego, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: office@impregnacjakostki.eu.

 

pobierz w formacie pdf


KONTAKT Z NAMI:
telefon ikona
tel. 799 836 350
tel. 514 075 848
kontakt ikona
office@impregnacjakostki.eu
NEWSLETTER:
Materiały edukacyjne i promocja dla fachowców
separator